Människor hoppar tillsammans i motljus

Organisation

Genom den styrmodell som tillämpas inom KAMIC Group försöker vi nå en så bra balans som möjligt mellan det lilla företagets flexibilitet, kundnärhet och personliga engagemang och det stora företagets stabilitet, uthållighet och möjlighet till synergivinster.

KAMIC Group består av cirka 45 rörelsedrivande bolag organiserade i ett antal affärsområden. Grunden för affärsområdesindelningen är att möjliggöra samordningsfördelar mellan erbjudanden och kompetenser för att på bästa sätt möta de olika behov som finns inom våra prioriterade kundsegment. Affärsområdena arbetar med en hög grad av självständighet, med egna mål och strategier för affärsverksamheten. Affärsområdesledningarna är djupt engagerade i bolagen och arbetar för att utveckla respektive bolags och affärsenhets marknadsposition.

Moderbolaget stödjer affärsområdena och de enskilda bolagen genom att tillhandahålla koncerngemensamma resurser inom områden som redovisning, finansiering, försäkring, kommunikation, personalutveckling och IT-infrastruktur. Huvudkontoret ligger i Spånga strax utanför Stockholm.

Medarbetare

KAMIC Groups framgång är direkt beroende av våra medarbetares samlade kompetens, engagemang och affärsmässiga förmåga.

KAMIC Group har ungefär 1 800 medarbetare i 15 länder. Av dessa är merparten sysselsatta inom produktion, huvudsakligen i Finland, Storbritannien, Polen, Tjeckien, Indien och Sri Lanka. I koncernens handelsbolag arbetar de flesta med teknisk försäljning och distribution, vilket innefattar att stödja kunderna i allt från identifiering och utvärdering av leverantörer och produkter – med bland annat kravspecifikationer, produktanpassningar och tester – till inköp, lagerhållning och slutlig leverans.

Grunden för framgångsrika affärer är att upptäcka och snabbt kunna förstå kundernas behov, och utifrån denna insikt erbjuda lösningar som skapar mervärden för kunden samtidigt som de bidrar till lönsamhet för KAMIC Group. Djup teknisk kompetens i kombination med ett innovativt tanke- och arbetssätt samt en stark drivkraft att nå resultat är därför egenskaper som premieras särskilt hos våra medarbetare.

Vi ser också ett stort värde i att befrämja entreprenörskapet och det engagemang och nyskapande som genereras i en miljö där individen ges förtroende att ta egna beslut och växa med uppgifterna. Koncernens affärsområden arbetar därför med en hög grad av självständighet, med egna mål och strategier för marknadsbearbetning och utveckling av erbjudandet.

Koncernens HR-arbete inriktas på att stödja affärsområdena i arbetet med kompetensförstärkning, vidareutveckling av det goda affärsmannaskapet och främjandet av en stark företagskultur baserat på långsiktigt sunda värderingar.