Abstrakt ljuskälla med prickar som lyser

Affärsidé & strategi

KAMIC Group ska förvärva, äga och utveckla teknikbaserade verksamheter inom ett antal väldefinierade produkt- och marknadsnischer.

Genom våra dotterbolag erbjuder vi tekniska produkter, system, utrustning och tjänster baserat på såväl handel som egen utveckling och tillverkning. Kunderna ska tillföras mervärden genom innovativa lösningar som bidrar till ökad effektivitet och konkurrenskraft, bland annat genom anpassningar av produkter till specifika behov samt genom högkvalitativa logistik- och supporttjänster.

Strategi

Decentralisering av affärsansvaret

Kyocera skärm

Våra affärsområden, vilka består av flera bolag och affärsenheter, arbetar som egna resultatenheter med egna varumärken, mål och strategier. Varje enhet har därigenom stor frihet att utveckla sin verksamhet utifrån sina särskilda förutsättningar.

Styrningen av bolagen sker främst genom att sätta tydliga mål för verksamheten samt genom aktiv och konstruktiv uppföljning av utfall i förhållande till mål. Samtidigt strävar vi efter att realisera synergier mellan bolag och enheter när det är tydligt att vinsterna överstiger samordningskostnaderna.

På detta sätt ska vi upprätthålla en bra balans mellan affärsenheternas möjlighet att utvecklas i den riktning de själva önskar och koncernens intresse av att nå en högre lönsamhet än vad som är möjligt genom en grupp av helt oberoende företag.

Verka inom utvalda nischer där vi kan skapa mervärden

KAMIC Groups affärsområden ska fokusera erbjudandet mot ett antal väldefinierade produktområden och/eller kundsegment där tillväxtmöjligheterna är goda och där vi ser förutsättningar för att skapa tydliga mervärden för våra kunder.

Gott affärsmannaskap med tydlighet och vilja att nå resultat

Grunden för framgångsrika affärer är att upptäcka och snabbt kunna förstå kundernas behov, och utifrån denna insikt erbjuda lösningar som skapar mervärden för kunden samtidigt som de även bidrar till lönsamhet för KAMIC Group. Djup teknisk kompetens i kombination med ett innovativt tanke- och arbetssätt samt en stark drivkraft att nå resultat är därför egenskaper som premieras särskilt hos våra medarbetare.

Gott affärsmannaskap är vidare att agera så att vi bygger långsiktiga förtroenden och relationer med kunder och leverantörer, vilket bland annat innebär att vi ska vara tydliga och raka i kommunikationen, alltid hålla ingångna överenskommelser och ständigt sträva efter att överträffa de förväntningar som finns på oss.

Överordnat är också att all affärsverksamhet ska ske utifrån en tydlig etisk grund, där KAMIC Group ska bidra till positiva förändringar för människor och miljö.

Skapa tillväxt och värden genom förvärv

Förvärv är en viktig del i vår strategi för att växa och utveckla koncernen. Genom att förvärva verksamheter tillförs nya produkter och leverantörer, kundbasen breddas, nya marknadsnischer blir tillgängliga samt, inte minst viktigt, vi får in ny kunskap och energi.

Vi arbetar därför aktivt och systematiskt med att identifiera välskötta teknikorienterade bolag som kan bli föremål för förvärv. Med vår decentraliserade affärsmodell lägger vi stor vikt vid att entreprenörsandan och beslutskraften upprätthålls i de bolag vi köper. Samtidigt är KAMIC Group för dessa bolag en finansiellt stabil, engagerad och långsiktig ägare som kan erbjuda ett brett internationellt nätverk, strukturellt stöd samt kompetens och verktyg för fortsatt affärsutveckling.

Vi tar tacksamt emot tips på potentiella förvärvskandidater som kan passa in i KAMIC-familjen!