Abstract pattern with laser beams on black background.

Visselblåsartjänst

I KAMIC Group strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden och allvarliga försummelser inte ska förekomma. Vårt grundläggande förhållningssätt är att ledarskapet och medarbetarskapet ska präglas av respekt, tydlighet och en sund balans mellan ansvar och befogenheter. Medarbetare inom vår Sfär uppmuntras att vända sig till sin närmsta chef, affärsområdeschefen eller HR-funktionen vid eventuella missförhållanden. Sådan rapportering ska så långt möjligt bemötas och hanteras konfidentiellt och får aldrig medföra några negativa konsekvenser för informationslämnaren.

Emellertid kan det finnas situationer då en medarbetare inte känner sig bekväm med att rapportera öppet och direkt till någon, till exempel då ärendet berör en överordnad chef. Därför har vi en webbaserad visselblåsartjänst som möjliggör anonym rapportering med hög säkerhet och sekretess. För detta ändamål använder vi oss av visselblåsarverktyget VISSLAN som nås via följande länk:
https://kamic-amplex-mindelon.visslan-report.se/

Vem kan visselblåsa?
Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam i något bolag inom KAMIC Group. Är du osäker på om du kan visselblåsa rekommenderar vi dig att läsa mer i vår policy för visselblåsning, se länk nedan.

Vad kan rapporteras?
KAMIC Group följer aktuell lagstiftning gällande visselblåsning. Du kan rapportera om allvarliga missförhållanden och oegentligheter framkomna i ett arbetsrelaterat sammanhang och där det finns ett allmänintresse av att missförhållandet rättas till eller avbryts. Däremot omfattas inte personliga klagomål och missnöje som inte är av allmänintresse, exempelvis frågor rörande din egen arbetssituation eller dina anställningsvillkor.

Du behöver inte ha konkreta bevis för din misstanke men du ska ha rimliga skäl att tro att den information du lämnar är sann. Visselblåsarmöjligheten ska användas ansvarsfullt och missbruk av systemet tolereras inte. Är du osäker rekommenderar vi dig att läsa mer i vår policy för visselblåsning.

Hur hanteras rapporteringen?
Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Du kan vara anonym under hela processen utan att det påverkar ditt rättsliga skydd men du har även möjlighet att uppge din identitet under strikt sekretess.

Har du frågor?
Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsarärenden, läs vår fullständiga policy för visselblåsning som du når via denna länk:
Policy för visselblåsning