Inzoomat kretskort

KAMIC Group

2022/23 (oktober – september)

Det världspolitiska läget är fortsatt mycket oroligt och ekonomierna i många av de länder vi verkar i pressas av stigande räntor och hög inflation. Trots detta är affärsläget stabilt till gynnsamt för merparten av våra bolag. Med starka positioner i marknadsnischer med strukturell tillväxt visar de flesta verksamheter en bra volymutveckling samtidigt som flera större förvärv bidrar till marginalförstärkningar.

I affärsområde Electronics är efterfrågan generellt god med särskilt bra volymutveckling till kunder inom fordonsindustrin, försvar och kommunikation. Affärsområde Installation påverkas av det avstannade bostadsbyggandet i Norden samtidigt som verksamheterna inom skärmningsteknik och kapslad elteknik utvecklas positivt. För Production Technology är efterfrågan på maskiner och förbrukningsartiklar fortsatt stabil och i Magnetics levererar produktionsenheterna för fullt med stöd i en välfylld orderbok.

Under det finansiella året välkomnar vi sex nya bolag till KAMIC-familjen, vilka stärker koncernens positioner inom flera prioriterade marknadsnischer. I affärsområde Electronics tillkommer de svenska bolagen MVS och Boxco, i Magnetics de brittiska bolagen Avon Magnetics och AGW Electronics, i Installation det finländska Finelcomp och Production Technology förstärks av finska Easy-Cad och tyska SmartRep.

Detalj från utrustning "Cutting Master" som säljs av bolaget SmartRep

2021/22 (oktober – september)

Effekterna av Covid-pandemin klingar av men viss inverkan kvarstår i form av fortsatt komponentbrist och tröghet i leveranskedjorna. Den geopolitiska oron ökar emellertid som följd av Rysslands angreppskrig i Ukraina, vilket bland annat medför kraftiga störningar på den internationella energimarknaden. Samtidigt stiger räntorna och inflationen tar ordentlig fart.

Trots en turbulent omvärld är affärsläget fortsatt gynnsamt för de flesta av koncernens verksamheter. Med starka nischpositioner i segment som gynnas av underliggande trender och strukturförändringar ökar efterfrågan på våra produkter. Resultaten följer med de ökade volymerna på ett bra sätt och affärsområdena Electronics och Magnetics når rekordresultat. Inom Installation visar enheterna som levererar utrymnings- och skärmningsteknik fin tillväxt och i Production Technology råder högtryck i maskinförsäljningen vilket även genererar bra intäkter på service och reservdelar.

Under räkenskapsåret förvärvas svenska GB Trading Security som säljer säkerhetsprodukter såsom larm- och kamerasystem, samt norska Tavelbyggern som förstärker koncernens position inom kapslad elteknik.

Detalj från montering av elskåp. Händer som använder skruvmejsel.

2021

Trots en fortsatt Covid-pandemi, med hårda restriktioner för arbetsplatser och resande, är den underliggande efterfrågan stark i många viktiga kundsegment och geografier. En ökad komponentbrist och flaskhalsar i transportledet eldar på efterfrågan ytterligare då många kunder bygger upp säkerhetslager. Koncernens samlade orderstock stärks därmed betydligt under årets andra hälft. Med höga volymer, god kostnadskontroll och bra hantering av prisökningar från leverantörer skapas starka resultat, framför allt i affärsområdena Electronics, Magnetics och Production Technology.

Bolagsförvärv under året
Eltecno – ställverk och eldistribution i Vellinge, Skåne.
Talema Group – utveckling och tillverkning av magnetkomponenter, med försäljningsbolag och produktionsenheter i Irland, USA, Tyskland, Tjeckien och Indien.
Elproman – specialkabel och kontaktdon utgående från Segeltorp, strax söder om Stockholm.
Electro Design – tillverkare av automationsutrustning för kretskortstillverkning. Verksamhet i Gimo, Uppland.

Städning i koncernstrukturerna

I syfte att skapa ökad tydlighet görs vissa förändringar i koncernstrukturerna för KAMIC Group och våra två systerkoncerner Amplex och Mindelon. Med effekt från och med räkenskapsåret 2021/22 (med start 1 oktober) rymmer KAMIC Group alla el- och elektronikbolag inom sfären, i Amplex ligger alla bolag verksamma inom lyftteknik, materialhantering och säkerhet på arbetsplatser, och i den tredje koncernen, Mindelon, samlas alla bolag inom Retail-lösningar.

2020

Covid-19-pandemin slår till globalt och påverkar såväl individer som företag. För KAMIC Group är effekterna splittrade, då investeringsviljan i mer kapitalintensiva maskinprojekt minskar samtidigt som efterfrågan på komponenter och system är fortsatt stark. Även geografiskt märks skillnader där verksamheterna i Storbritannien och Polen påverkas mest av pandemin medan effekterna i de nordiska länderna är klart mildare.

Sammantaget hålls volymerna väl uppe och i de bolag där volymerna minskar vidtas åtgärder för att anpassa kostnaderna. En kombination av långsiktiga åtgärder och kortsiktiga kostnadsreduceringar i form av statligt subventionerade korttidspermitteringar samt minskade resekostnader ger god effekt och för koncernen som helhet stärks lönsamheten jämfört med föregående år.

Trots osäkerheten kring pandemin är koncernen fortsatt aktiv med bolagsförvärv. Liftsafe Group med 130 medarbetare i Kanada och USA förvärvas. Liftsafe levererar lyfthjälpmedel och skyddsutrustning för industrin. Ett mindre förvärv är WEAB, en tillverkare av avancerad elektronik med bas i Torsby. Därefter förvärvas två norska bolag, Langsjøen Elektro och Moss Automation, som båda är specialister på lösningar inom kapslad elteknik såsom ställverk och fördelningscentraler.

2019

Merparten av koncernens bolag upplever ett fortsatt stabilt affärsklimat med god efterfrågan. Brexit-hanteringen i Storbritannien är ett orosmoment för vissa bolag men orsakar inte några större störningar. Med en organisk tillväxt och något stärkta marginaler uppvisar koncernen en god resultatutveckling.

Under året görs ett flertal bolagsförvärv som breddar och förstärker affärsområdenas verksamheter:
– I januari förvärvas brittiska Distec, en brittisk leverantör av avancerade displaylösningar.
– I april förvärvas svenska Robotteknik Vetlanda, en specialist på industriautomatisering.
– I maj förvärvas svenska Swetouch som levererar kundanpassade lösningar inom kontrollpaneler och kapslingar för HMI-applikationer.
– I juli förvärvas svenska Leeroy Digital Signage (senare namnändrat till Starbit) som kompletterar affärsområde Electronics erbjudande inom digitala kommunikationstjänster.
– I september förvärvas norska Eltavler som projekterar och bygger ställverk och fördelningscentraler.

Andra märkeshändelser under året är att EG Electronics öppnar verksamhet i USA samt att Scanditron firar 50 år som bolag.

2018

Det positiva marknadsklimatet består och flertalet affärsområden och bolag visar god tillväxt- och resultatutveckling.

Affärsområde Magnetics position i Storbritannien förstärks genom förvärvet av SIGA Electronics, en engelsk tillverkare av transformatorer och induktorer.

Verksamheten inom Production Technology utökas genom förvärvet av STAC, en svensk specialist på utrustning för kabelproduktion.

Electronics försäljning fortsätter på en stabilt god nivå. Enheten för RF och mikrovågsprodukter utvecklas särskilt starkt.

Inom Installation går det något trögare inom belysningsområdet där prispressen är hård på marknaden. Samtidigt är volymutvecklingen bra i den nya enheten Utrymningsteknik, där erbjudandet inom EMC och UPS nu samlas.

2017

Den goda industrikonjunkturen håller i sig och koncernens försäljning ökar. Särskilt starkt ökar volymerna inom affärsområde Electronics, grundat i fortsatta framgångar i tradingaffären med minnen samt en bra utveckling gentemot fordonsindustrin.

Affärsområde Installation har framgångar med sitt mer fokuserade erbjudande inom belysning och nödljus. Production Technology vinner ett antal större maskinprojekt samtidigt som efterfrågan på stenciler och förbrukningsmaterial är fortsatt god.

Magnetics får det kämpigare då efterfrågan minskar från kunder inom telekomsektorn. Med en flexibel produktionsapparat och en stark kostnadsmedvetenhet kan man emellertid agera snabbt och göra nödvändiga anpassningar.

Under året genomförs två bolagsförvärv. Genom förvärvet av Grandchain Ltd., en specialisttillverkare av magnetkomponenter i England, stärks utvecklingsresurserna inom affärsområde Magnetics. KAMIC Group förvärvar också Instrumentcompaniet AS, en ledande leverantör i Norge av mätinstrument för industriella behov.

2016

Inteno-bolagen avyttras till investeringsfonden Accent Equity vilket stärker koncernens soliditet betydligt och ökar handlingsutrymmet för framtida strukturaffärer. Efter försäljningen består KAMIC Group av fyra affärsområden: Installation, Electronics, Production Technology och Magnetics.

Inom Installation får den nya strategin inom Light & Safety, med stärkt koncentration på ett mindre antal produktområden, allt bättre effekt.

Mest utmärkande för Electronics är den starka volymtillväxten i tradingaffären med minnesmoduler.

För Production Technology är marknaden för maskiner stabil samtidigt som försäljningen av förbrukningsmaterial visar en positiv trend. Stencilverksamheten i Sydafrika har emellertid inte nått de förväntade volymerna och KAMIC Group väljer att dra sig ur denna joint-venture satsning.

Affärsområde Magnetics har en bra utveckling med stöd i hög efterfrågan från kunder inom telekomsektorn. Den nya fabriken i Sri Lanka fintrimmas och ökar affärsområdets effektivitet och flexibilitet.

2015

Ett positivt år med god försäljningsutveckling inom de flesta affärsområden och förstärkningar i organisationen. Skuldsättningen minskas ytterligare genom försäljningen av koncernens kontorsfastighet i Helsingfors.

I affärsområde Broadband fortsätter den starka trenden med framgångsrika produktlanseringar.

Affärsområde Production Technology lanserar en ny webbshop.

Affärsområde Magnetics startar en ny fabrik i Sri Lanka.

Inom affärsområde Installation utförs ett genomgripande strategiarbete i syfte att vända en tids nedåtgående trend inom enheten Light & Safety.

EG Electronics huvudkontor flyttar till Spånga där KAMIC Group nu samlar fyra av fem affärsområden.

2014

I affärsområde Broadband är trenden fortsatt positiv och intresset för den nya, egenutvecklade mjukvaruplattformen är stort. Samtidigt är efterfrågan svag inom andra affärsområden vilket föranleder åtgärder för lönsamhetsförstärkning. Effekterna syns snart i en successiv återhämtning och under årets andra hälft kan en rad offensiva satsningar och rekryteringar genomföras.

Andra händelser under året: Division Networks inom affärsområde Installation avyttras, liksom även koncernens kontorsfastighet i Vällingby. Scanditron startar stenciltillverkning i Sydafrika genom ett joint-venture bolag.

2013

Marknadsläget förbättras successivt. Affärsområde Broadband utvecklas starkt med sin attraktiva produktportfölj inom gateways. Ett mjukvarubolag förvärvas vars lösningar förstärker erbjudandet för det digitala hemmet.

Ytterligare ett förvärv görs inom affärsområde Magnetics som tillförs ett högkvalitativt erbjudande inom förstärkare för audioindustrin.

Affärsområdena Electronics och Production Technology ökar försäljningen. För affärsområde Installation, som huvudsakligen verkar på den svenska byggmarknaden, är affärsläget fortsatt tufft.

Under året bedrivs också flera samlokaliseringsprojekt. I Sverige flyttar moderbolaget samt bolagen ETAL och Scanditron till Spånga, där Kamic Installation finns sedan tidigare. I Finland samlas verksamheter från fyra affärsområden på samma adress i Helsingfors.

2012

Året präglas av integrationsarbete och struktureffektiviseringar i den nya, större koncernen. Samtidigt försvagas den nordiska industrikonjunkturen vilket tvingar fram rationaliseringar.

Inom affärsområde Installation samlas bolag och verksamheter i nya större lokaler i Karlstad och ett nytt centrallager etableras. Affärsområde Broadband (främst bestående av bolaget Inteno) förstärker produkterbjudandet genom lansering av en egenutvecklad mjukvara.

2011

Efter ett offentligt uppköpserbjudande över börsen förvärvas ElektronikGruppen BK AB. Fredrik Celsing, ElektronikGruppens vd och koncernchef, blir vd och koncernchef för det nya KAMIC Group som nu består av cirka 25 rörelsedrivande bolag med verksamheter i 11 länder i Nordeuropa och Asien.

2010

Förvärv av den polska kabeltillverkaren Iconex.

2006

Förvärv av Marelco-Vinga AB. Gruppen etablerar säljkontor i Göteborg.

2005

Förvärv av Inteno Broadband Technology AB. Gruppen etablerar säljkontor i Stockholm samt expanderar kontor och lager i Karlstad.

2004

Förvärv av bolagen Tibe Interconnect AB, Dalma Electronics AB och Juha-Elektro Oy. Även affärsverksamheten inom LTG-Keifor förvärvas.

2003

Bromanco Björkgren AB förvärvas.

2001

KAMIC Group bildas av ett antal bolag ur Amplex-gruppen, däribland KAMIC Karlstad och Microsec AB. Nytt säljkontor öppnas i Spånga. Fin-Alert Electronics Oy förvärvas.

1999

KAMIC Karlstad förvärvas av Amplex-gruppen

1991

Fokusering på handels- och agenturverksamhet.

1983

KAMIC Karlstad Automatic AB (KAMIC Karlstad) grundas. Verksamheten består av tillverkning av automationsutrustning samt handels- och agenturverksamhet.

Tillbaka till historik