Röd flagga med Egruppens symbol

ElektronikGruppen

2012 och senare

Se under historik för KAMIC Group.

2011

Försäljningen utvecklas fortsatt positivt, trots oro på marknaden kring den europeiska skuldkrisen. I augusti, efter ett offentligt uppköpserbjudande över börsen, förvärvas ElektronikGruppen av ett bolag inom KAMIC Group. ElektronikGruppens aktie avnoteras från NASDAQ OMX med sista handelsdag den 27 september.

2010

Marknadssituationen förbättras. Koncernens försäljning återhämtar sig och rationaliseringsåtgärder får god effekt. Verksamheten inom Cyncrona-gruppen förvärvas och kompletterar befintlig verksamhet inom produktionsutrustning.

2009

Fredrik Celsing tillträder som VD. Den globala finanskrisen fortsätter att hämma försäljningen och åtgärder vidtas för att anpassa kostnader och effektivisera organisationen. Samtidigt förstärks satsningen i Asien, bland annat genom etablering av säljkontor i Indien.

2008

Efter flera års gynnsam konjunktur slår den globala finanskrisen till och efterfrågan dyker tvärt. Ett omställningsprogram för produktionen i affärsområde Products inleds.

2007

Genom förvärvet av finska Profec Technologies Oy etableras verksamhet i Storbritannien och koncernen får en egen produktionsenhet i Sri Lanka.

2006

Fortsatt god försäljningsutveckling och fortsatt omflyttning mot produkter och systemlösningar med högt teknikinnehåll.

2004

ElektronikGruppen visar återigen god tillväxt och sund lönsamhet. Ett säljkontor i Shanghai öppnas. Johan Ålander tillträder som ny VD.

2003

Österlinds El-Agentur AB (elektromekaniska komponenter) och Miko Components AB (displayer och halvledare) förvärvas som led i strategin att minska beroendet av telekomsektorn samt öka teknik- och systeminnehållet i erbjudandet. Koncernens produktionsenhet på Filippinerna avyttras.

2001

Johnny Alvarsson tillträder som VD. Sincotron Holding AB med verksamhet inom utrustning för elektroniktillverkning förvärvas och bildar ett nytt affärsområde. Med förvärvet följer även geografisk expansion till Polen. Marknadsklimatet försämras därefter snabbt vilket leder till en påtaglig inbromsning i koncernens tillväxt.

2000

Kraftig tillväxt inom IT och telekom avspeglas i en omsättningsökning på 40 procent.

1996

Tillverkning av induktiva komponenter startas i egen fabrik i Filippinerna.

1994

Bolaget byter namn till ElektronikGruppen BK AB. Etablering av verksamhet i Estland.

1992

Koncernen inriktar sig på ren agenturförsäljning. Flera nordiska bolagsförvärv genomförs.

1991

Ny styrelse tillträder liksom ny VD och huvudägare, Bengt-Olof Larsson.

1990

Lågkonjunktur och allmänt sämre lönsamhet inom elektronikbranschen gör att koncernen redovisar en större förlust. Ägarna till Caterva Industri förvärvar samtliga A-aktier i syfte att låta ElektronikGruppen förvärva Caterva Industri. Ägarbytena leder till förlust av flera agenturer.

1989

Den första utlandsetableringen sker i Danmark.

1985

Bolagets B-aktie noteras på Stockholmsbörsens OTC-lista. Verksamheten är inriktad på distribution av elektronikkomponenter och agenturförsäljning.

1982

Bolaget byter namn till BK Elektronik AB.

1922 – 1951

ElektronikGruppen startar sin verksamhet 1951 under namnet Ingenjörsfirman Bo Knutsson AB. Verksamheten omfattar agenturer för komponenter avsedda för radio- och TV-branscherna.

Redan 1922 bildades emellertid Österlinds El-Agentur AB av Hjalmar Österlind. Detta bolag förvärvades av ElektronikGruppen 2003.

Tillbaka till historik